POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.kinopolska.pl, www.kinopolskamuzyka.pl, www.zoomtv.pl, www.repozytoriumfilmowe.pl („Serwis”) przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jest spółka Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 61, nr KRS 0000363674, NIP 521-32-48-560, o kapitale zakładowym w wysokości 1.982.140,40 PLN („Administrator”), właściciel Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu korzystania z Serwisu. Brak akceptacji postanowień niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu.W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem kontakt@kinopolska.pl.

 2. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

  W czasie korzystania z niektórych usług Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać.

 3. CEL ZBIERANIA DANYCH

  Administrator będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Wszelkie dane podane przez Użytkownika, wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie w celu:
  1. zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celu informowania o wszelkich zmianach dotyczących produktów i usług oferowanych w ramach Serwisu;
  2. przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  3. wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec partnerów biznesowych Administratora, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
  4. w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Serwisu, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania Serwisu lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Serwisu, Użytkowników, klientów i pracowników Administratora i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych.
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym spółkom należącym do grupy kapitałowej Administratora oraz spółkom współpracującym z Administratorem, o ile udostepnienie takich danych jest konieczne w związku z interesami Administratora.Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane naszym partnerom oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez Administratora. Siedziby takich zewnętrznych podmiotów będą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących zarówno członkami UE jak i znajdującymi się poza granicami UE.Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Administratora oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników właściwym organom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu wykonania takich obowiązków prawnych, na obszarze każdej jurysdykcji, w której znajdują się Użytkownicy Serwisu. W przypadku wystąpienia naruszenia danych, pewne dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony.

 5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

  Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:
  1. prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli dane są niedokładne lub niepełne;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych – na prośbę Użytkownika Administrator usuwa zgromadzone dane osobowe Użytkownika, np. (i) gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub (ii) nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo dane osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator;
  4. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w Polityce Prywatności. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych np. w przypadku subskrypcji newslettera, Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych, od której to zgody takie jest uzależnione dalsze przetwarzanie;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownika - Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe jego dotyczące, które udostępnił Administratorowi w zwyczajowo używanym, usystematyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może także zwrócić się do Administratora o przekazanie danych osobowych Użytkownika bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.
  7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika – Administrator może być zmuszony do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych przez Administratora do organu ochrony danych w swojej jurysdykcji. Administrator udzieli pomocy w razie wystąpienia trudności ze skontaktowaniem się z organem ochrony danych.
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres konieczny dla potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w Części III. Polityki Prywatności lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa tj. do czasu, aż Użytkownik wycofa swoją zgodę lub Administrator ustali, że się zdezaktualizował. W takim wypadku Administrator usunie lub dokona szyfrowania, pseudonimizacji i anonimizacji danych osobowych, jak tylko będzie to praktycznie możliwe, aby móc korzystać z nich bez konieczności zbędnej identyfikacji, chroniąc prywatność i zwiększając bezpieczeństwo Użytkownika.

 7. BEZPIECZEŃSTWO

  Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkowników, stosując sprawdzone standardy technologiczne w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników.

 8. POLITYKA COOKIES

  Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.

  Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

  Pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji Serwisu.

  Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane przez Administratora w celu:
  1. dostosowania i optymalizacji zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. tworzenia statystyk, dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu w celu ciągłego udoskonalania zawartości i przejrzystości Serwisu.


  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „Tymczasowe” pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny;
  2. „Trwałe” pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez Użytkownika);
  3. „Analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego Użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny Serwisu.
  4. „Funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.


  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

  Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

  W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 9. AKTUALIZACJE

  Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Administratora. W takim przypadku Administrator opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności na stronie Serwisu i poinformuje Użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.